آگهی مناقصه آب

اگهی مناقصه:

شهرداری دهج قصد دارد جهت تامین آب فضای سبز  شهرداری روزانه 10 عدد تانکر ده هزار لیتری در شهر دهج خریداری نماید ومنبع و ذخیره آب به عهده تامین کننده آب میباشد، شهرداری ازمنبع آب در سطح شهر آب را خریداری می نماید و حمل ان تا مقصد به عهده شهرداری دهج می باشد لذا از افراد حقیقی و حقوقی که می توانند جهت تامین آب اقدام نمایند. از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز به شهرداری مراجعه نمایند.