اگهی مزایده

 

                                              آگهی مزایده

شهرداری دهج در نظر دارد بااستناد مصوبه شماره 4/136مورخ 1396/2/2شورای محترم شهردهج ماشین آلات ذیل را به قیمت پایه کارشناسی از طریق آگهی مزایده حضوری به فروش برساند لذا ازمتقاضیان دعوت می شود درتاریخ 1396/3/28روزیکشنبه پیشنهادات خودرا در پاکت سربسته ولاک مهر شده به دبیرخانه شهرداری واقع درخیابان خامنه ای مراجعه نمایند .

1-وانت مزدا 1600مدل 72

2-پژو405مدل 83

3-تراکتور رومانی مدل 65

4-مینی بوس ایویکو مدل 85

شرایط :

1-پیشنهاددهندگان بایستی 5درصد کل مبلغ رابه شماره حساب 0205164394006 نزد بانک صادرات واریز نمایندوفیش مربوطه را  ضمیمه کند .

2-شهرداری در ردویا قبول یک یاهمه پیشنهادات مختار است

3-تمامی هزینه های مربوط به نقل وانتقال مالیات وعوارض وانتشار آگهی برعهده خریدارمی باشد وفروشنده هیچ گونه مسئولیتی دراین خصوص ندارد.

4-پیشناد دهندگان باید ذیل برگه را به منزله قبولی کلیه شرایط مهروامضاء نموده وضمیه پیشنهادات نماید.و به پیشنهاد مخدوش وناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-سپرده نفراول ودوم تا انعقادقرارداد در شهرداری باقی می ماند وچنانچه نفر اول از عقد قرارداد خودداری نمود سپرده اوبه نفع شهرداری ضبط وبانفر دوم قرارداد منعقد می شود

6- تمامی اطلاعات وجزییات مربوط به معامله دراسناد مزایده موجود می باشد درضمن پیشنهاد دهندگان می توانند  برای دریافت جزییات بیشتربه دبیرخانه شهرداری وباشماره تلفن34144471تماس نمایید.